صبح امروز چند تن از مسئولان معاونت فرهنگی سازمان منطقه آزاد کیش از دفتر رسانه مردم کیش و هفته نامه دنیای کیش به مدیرمسئولی سعیده السادات درخش و سردبیری مریم اکبرپور بازدید کردند.در این دیدار محمدعلی حائری رئیس اداره امور فرهنگی و فرهنگسراهای سازمان منطقه آزاد کیش، محمد خسروی کارشناس‌مسئول فرهنگی وحدیث کیاشمشکی، کارشناس‌مسئول مطبوعات […]

صبح امروز چند تن از مسئولان معاونت فرهنگی سازمان منطقه آزاد کیش از دفتر رسانه مردم کیش و هفته نامه دنیای کیش به مدیرمسئولی سعیده السادات درخش و سردبیری مریم اکبرپور بازدید کردند.
در این دیدار محمدعلی حائری رئیس اداره امور فرهنگی و فرهنگسراهای سازمان منطقه آزاد کیش، محمد خسروی کارشناس‌مسئول فرهنگی و
حدیث کیاشمشکی، کارشناس‌مسئول مطبوعات حضور داشتند.