محمدعلی وزیری/ من با نیم میلیون تومان؛ مشکل بیکاری و مسکن را از بین می برم! ببینیید چقدر بیکار تحصیلکرده و تحصیل ناکرده داریم؟ همه که وزیر و وکیل مجلس و مدیر عضو هیآت مدیره و… نباید بشوند ما این اندازه در درون خودمان داریم تامین می کنیم برنامه ریزی و غیرت تفکر و عرضه […]

محمدعلی وزیری/ من با نیم میلیون تومان؛ مشکل بیکاری و مسکن را از بین می برم!

ببینیید چقدر بیکار تحصیلکرده و تحصیل ناکرده داریم؟

همه که وزیر و وکیل مجلس و مدیر عضو هیآت مدیره و… نباید بشوند ما این اندازه در درون خودمان داریم تامین می کنیم برنامه ریزی و غیرت تفکر و عرضه می خواهد.

با یک حساب سرانگشتی، یک منقل و چنددانه اسپند و چندتا لنگ چقدر می شود؟ منتها مدیریت باید بشود. یک ستاد داریم به نام ستاد ساماندهی چهارراه ومیدان؛ ضمنا قانون تبدیل میدان به چهارراه را هم داریم لذا برای بهروری بیشتر، چهاراه ها را چهارزمانه و زمان چراغ قرمز را هم ده دقیقه می کنیم. کارتخوان مخصوص هم درنظر می گیریم که مالیات و عوارض و سهم دولت از آن تامین شود.

در یک دوره چهارساله ما بیکاری را رفع، ترافیک را کنترل و نیاز مسکن را هم رفع می کنیم زیرا در سر هر چهاراه کانکس زده همانجا بیتوته کنند.